اقتصاد فضا و توسعه روستایی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد فضا و توسعه روستایی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: زهرا حجازی زاده

سردبیر: حسن افراخته

مدیر داخلی: وحید ریاحی

هیئت تحریریه: احمد اکبری، حسن افراخته، سیمین تولایی، محمدرضا رضوانی، محمد سلیمانی، پرویز ضیائیان، بهلول علیجانی، مجتبی قدیری معصوم، حسن کامران، سید حسن مطیعی لنگرودی

نشانی: تهران خیابان شهید مفتح - نرسیده به انقلاب - دانشگاه خوارزمی - ساختمان جغرافیا - طبقه چهارم - دفتر نشریه

تلفن: 88829359(021)     

وب سایت: http://serd.khu.ac.ir

پست الکترونیک: serd@khu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۳