تاریخ نو -

تاریخ نو


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: کامران حمانی
ناشر: دانشگاه تربیت مدرس
صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس
سردبیر: علی بابایی سیاب
مدیر اجرایی: وریا میرزایی
هیئت تحریریه: سید هاشم آقاجری؛ فاطمه جان احمدی؛ مقصود علی صادقی؛ مجتبی خلیفه؛ مجتبی گراوند
آدرس: بزرگراه چمران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه تاریخ
پست الکترونیکی: newhistory52@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶