تاریخ نو -

تاریخ نو


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن علمی گروه تاریخ دانشگاه تربیت مدرس

مدیر مسئول: کامران حمانی

سردبیر: علی بابایی سیاب

مدیر اجرایی: وریا میرزایی

هیئت تحریریه: سید هاشم آقاجری؛ فاطمه جان احمدی؛ مقصود علی صادقی؛ مجتبی خلیفه؛ مجتبی گراوند

نشانی: بزرگراه چمران- تقاطع بزرگراه جلال آل احمد- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده علوم انسانی- گروه تاریخ.

پست الکترونیک: newhistory52@yahoo.com


آرشیو نشریه: