پژوهش در رفتار حرکتی -

پژوهش در رفتار حرکتی


 


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه الزهراء(س)

مدیرمسئول: دکتر افخم دانشور

سردبیر: دکتر معصومه شجاعی

مدیر اجرایی: مهدیه رحمانی

هیات تحریریه: دکتر معصومه شجاعی، دکتر افخم دانشفر، دکتر پریسا حجازی دینان، دکتر مریم رحیمیان، دکتر حسن محمدزاده، دکتر عباس بهرام، دکترمحمدتقی اقدسی ، دکتر حسن خلجی

تلفن: 85692461  فکس: 88041468

وب سایت: http://journals.alzahra.ac.ir

پست الکترونیک: motorbehavior@alzahra.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول