دانشنامه حقوق اقتصادی - نشریه علمی (وزارت علوم)

دانشنامه حقوق اقتصادی (نشریه علمی وزارت علوم)


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد

مدیر مسئول: دکتر محمد حسین مهدوی عادلی

سردبیر: دکتر حسین صابری

مدیر اجرایی: محمد بیاتی

هیئت تحریریه: دکتر محمد حسن حایری - دکتر ستار زر کلام - دکتر حسین صابری - دکتر محمد رضا لطفعلی پور - دکتر حسین میر محمد صادقی - دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی - دکتر محمود هوشمند - دکتر حسین غلامی .

نشانی: مشهد - میدان آزادی - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده اقتصاد . دفتر مجله دانشنامه حقوق اقتصادی

تلفن: 8806307(0511) فکس: 8829584(0511)

وب سایت:  http://jm.um.ac.ir

پست الکترونیک: lowecon@um.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۱۶ خرداد ۱۳۸۳
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹