مددکاری اجتماعی -

مددکاری اجتماعی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: حسین حاج بابایی

مدیر مسئول: حسین حاج بابایی

 سردبیر: دکتر مصطفی اقلیما

مدیر اجرایی : امین حاج بابایی

هیات تحریریه: مصطفی اقلیما، فریبا درخشان نیا، بهزاد دماری، غنچه راهب، حسن رفیعی، مهدی رهگذر، حمیرا سجادی، ملیحه عرشی، غلامرضا غفاری، منصور فتحی، رمضانعلی قادری، کبری قوامی، علیرضا کلدی، محمد کمالی، پروانه محمد خانی، معصومه معارف وند، روشنک وامقی

نشانی: تهران، خیابان رودکی، خیابان بوستان سعدی، پلاک 140، کدپستی: 1346643543

تلفن: 66358550(021)

وب سایت:  http://socialworkmag.ir/

پست الکترونیک: info@socialworkmag.ir

آرشیو نشریه: