حکمت عرفانی -

حکمت عرفانی

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: علی‌رضا کرمانی

سردبیر: سیدیدالله یزدان‌پناه

مدیر اجرایی: سیدیدالله یزدان‌پناه

هیئت تحریریه: سیدرضا اسحاق‌نیا، علی امینی‌نژاد، حسن رمضانی، قربانعلی زمانی قمشه‌ای، احمدحسین شریفی، عبدالرسول عبودیت، محمدرضا کرمانی، سیدیدالله یزدان‌پناه

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن: 32113471(025)    فکس: 32934483(025)

وب سایت: http://erfani.nashriyat.ir

پست الکترونیک: h.e@qabas.net

آرشیو نشریه: