باستان پژوهی

باستان پژوهی

باستان پژوهی سال دهم زمستان 1387 شماره 17

مقالات

۱.

"تپه ی باستانی مدرسه ی بعثت" کوشکک، شهریار. دشواری هایی در تدوین گاهنگاری منطقه ای و تغییر الگوی استقراری دوره های نوسنگی و مس و سنگ در شمال فلات مرکزی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۷۴۱