اکبر کمالی دولت آبادی

اکبر کمالی دولت آبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شهرداری دولت آباد

تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۳۳
هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد بوده است. این پژوهش را می توان کاربردی در نظر گرفت، همچنین این پژوهش در طبقه توصیفی و از نوع پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و کارکنان شهرداری دولت آباد به تعداد 115 نفر می باشد که به دلیل کوچکی حجم جامعه از روش سرشماری استفاده شد و در نهایت 88 پرسشنامه صحیح استخراج و مبنای انجام محاسبات قرار گرفت. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه می باشد. برای اندازه گیری روایی پرسشنامه ها از روش محتوایی و برای تعیین پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن برابر 0.896 تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل داده ها به دو شیوه تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی صورت پذیرفته است. به منظور جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه دارای طیف پنج گزینه ای مقیاس لیکرت با پایایی 89/0استفاده شده است. داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، وارد سیستم نرم افزار SPSS گردید. برای تحلیل استنباطی متغیرها به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آزمون های مختلف آماری شامل آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، t مستقل و رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان تاثیر ممعناداری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان