کریم رضایی زاده

کریم رضایی زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی

کلید واژه ها: دسته بندی مشتریان مدل کسب و کار نقدی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶ تعداد دانلود : ۱۷۸
پژوهش حاضر با هدف تقسیم بندی مشتری در تجارت الکترونیک با رویکرد برنامه کاربردی برای مدل کسب و کار نقدی انجام شده است . جامعه آماری این پژوهش را  تعداد نامحدوی از مشتریان است که به صورت آنلاین از فروشگاه اینترنتی وب سایت شیراز تخفیف استفاده می کنند در بر می گیرد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 384  نفر، به منظور گردآوری داده های مورد نیاز به صورت  غیر تصادفی در دسترس به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. دراین پژوهش ازپرسشنامه استاندارد کسب و کار نقدی استفاده شده است، که روایی و پایایی ترکیبی آن توسط روایی اعتبار محتوا و پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ تأیید شده است وتجزیه تحلیل پژوهش  با استفاده از نرم  افزار spss26  انجام شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش بیانگر این امر است که مولفه های کسب و کار که شامل(بخش های مشتری، ارزش پیشنهادی، کانال های ارتباطی، ارتباط با مشتری ،جریان درآمدی ،منابع کلیدی ،مشارکت کلیدی ،فعالیت کلیدی، ساختار هزینه) بر دسته بندی مشتریان تاثیر معناداری دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان