مریم کاووسی

مریم کاووسی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تاثیر روش افسانه زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه

نویسنده:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۲۹
هدف از انجام این پژوهش تعیین تاثیر روش افسانه زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بود که با روش نیمه آزمایشی و طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل انجام شد.جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان پایه نهم دوره دوم متوسطه شهرستان تویسرکان در سال تحصیلی 97-98 بودند که از بین آنها 60 دانش آموز دختر (30 نفر گروه گواه و 30 نفر گروه آژمایش) به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت غیرتصادفی انتخاب شدند. دانش آموزان گروه آزمایش طی 8 جلسه از طریق بحث گروهی به بررسی برخی باورها و افسانه های موجود در بین مردم پرداختند (روش سایک باسترز) و دانش آموزان گروه کنترل نیز همزمان برنامه آموزشی جاری را دریافت نمودند. جهت جمع آوری داده ها،ازآزمون تفکر انتقادی کرنل استفاده شد. نتایج نشان داد روش افسانه زدایی علمی بر رشد تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایش تاثیر دارد. در نهایت پیشنهاد شد مدارس و معلمان جهت رشد تفکر انتقادی دانش آموزان از روش افسانه-زدایی علمی استفاده کنند. همچنین روش آموزشی افسانه زدایی علمی می تواند به عنوان یک فعالیت یادگیری در تالیف کتب درسی مورد استفاده قرار گیرد.
۲.

بررسی میزان صلاحیت های حرفه ای مبتنی بر دیدگاه سازنده گرایی دبیران زن دوره متوسطه دوم شهر همدان

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان صلاحیت های حرفه ای دبیران زن دوره متوسطه دوم شهر همدان بر اساس دیدگاه سازنده گرایی می باشد. این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه را دبیران زن دوره متوسطه دوم شهر همدان تشکیل داده اند. با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر اساس جدول مورگان تعداد 150 نفر از دبیران انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0/75 محاسبه شد. یافته ها نشان داد که دبیران از صلاحیت های حرفه ای سازنده گرایی برخوردارند. در حالی که نتایج سؤالات مصاحبه نشان داد دبیران از صلاحیت های حرفه ای مبتنی بر سازنده گرایی برخوردار نیستند. همچنین نتایج یافته ها نشان داد مراکز آموزش عالی نقش مؤثری در تربیت معلمان سازنده گرا نداشتند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان