راضیه مهدیه نجف آبادی

راضیه مهدیه نجف آبادی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اسطوره های تلفیقی در فضای سیاسی معاصر: تحلیل اسطوره شناختی برند باراک اوباما

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۸
بیان مسئله: تلفیق د ر متون مربوط به جهانی شد ن و مطالعات پسااستعماری فرایند ی را توصیف می کند که طی آن عناصری از فرهنگ های مختلف د ر ارتباط با یکد یگر هویتی تلفیقی می یابند . بسیاری این پد ید ه را با جهانی شد ن و افزایش ارتباطات بین فرهنگی مرتبط می د انند . موضوع د یگری که د ر این زمینه باید به آن توجه کرد این است که اسطوره ها د ر زمان حاضر به زند گی خود اد امه می د هند و می توان رد پایشان را د ر فرهنگ معاصر به شکل واضحی د نبال کرد . اسطوره د ر د نیای معاصر به زند گی خود اد امه می د هد و تأثیرات روانشناختی و جامعه شناختی بر رفتار افراد د ارد . بد ین ترتیب آشکارسازی نقش اسطوره ها د ر جامعه معاصر امری ضروری است. هد ف پژوهش: با توجه به این د و نکته می توان این گونه اد عا کرد اسطوره به شکل تلفیقی، پد ید ه ای است که امروزه نیز د ر فضای سیاسی اجتماعی نقش پررنگی د ارد . هد ف این مقاله بررسی یکی از این اساطیر د ر فضای سیاسی معاصر به واسطه تحلیل نشانه شناختی برند باراک اوباما است. این مقاله د ر پی پاسخ به این پرسش است که چه الگوی نشانه شناختی د ر پس برند اوباما آن را به اسطورهای تلفیقی تبد یل می کند ؟ این اسطوره چه واقعیاتی را د ر سطح تاریخی و سیاسی تحریف می کند ؟ روش پژوهش: روش تحقیق د ر این نوشتار بر مبنای الگویی است که «رولان بارت» از تحلیل نشانه شناختیِ اسطوره د ر نظامِ زبان شناسی ارائه می د هد . براساس روش رمزگشایی بارت از اسطوره، برند باراک اوباما د ر انتخابات سال 2008 تحلیل شد . نتیجه گیری: د ر نتیجه این تحلیل می توان گفت برند اوباما اسطوره ای تلفیقی متشکل از نشانگان مختلف نژاد ی و فرهنگی است که از سویی تاریخ استعمار و برد ه د اری د ر امریکا را تحریف می کند و از سوی د یگر با جلوه د اد ن امریکا به عنوان کشوری آزاد ی خواه با حکومتی د موکراتیک بر نارضایتی های جهانی از سیاست های جنگ طلبانه امریکا سرپوش می گذارد .
۲.

طراحی و معماری مدل برندسازی ملی ایران

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۳۶
بررسی برند ملی یکی از نکات مهم در حوزه کسب و کار است که اخیرا در تحقیقات، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. اما متاسفانه پژوهش های کمی  برای شناسایی عوامل تشکیل دهنده برند ملی در ایران انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از دو روش تحلیل محتوای کیفی، و دیمتل، به استخراج عناصر موثر بر برندسازی ملت پرداخته شده و شبکه ساختاری روابط میان عناصر استخراج شده مورد مطالعه قرار گرفتند. بر همین اساس، در مرحله اول، با 16 نفر از خبرگان مصاحبه های عمیق صورت گرفت و 241 مفهوم، 30 کد، 10 مقوله و 4 تم با عناوین پیمایش افکار، بسترسازی نهادی، دگردیسی سیاسی و مقرراتی و تحول ارزشی و ورزشی استخراج گردیدند. ارتباط میان ده مقوله استخراج شده در روش تحلیل محتوای کیفی نیز از طریق روش دیمتل مورد مطالعه قرار گرفت. بر همین اساس مشخص گردید که مقوله سنجش افکار عمومی بین المللی بیشترین اثرگذاری را بر سایر عوامل دارد. همچنین، مقوله مدیریت قوم گرایی بیشترین اثرپذیری را نسبت به سایر متغیرها دارد. در نهایت، مقوله بهبود معماری سیستم سیاسی و قانونی کشوربیشترین تعامل را از نظر اثرگذاری و اثرپذیری، با سایر عوامل دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان