عالیه میرزایی باغابری

عالیه میرزایی باغابری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

واکاوی گسست سوژه از دیدگاه ژاک لاکان در نمایشنامه فرادست / فرودست اثر سوزان لوری پارکز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۱
بررسی سوژه در گسست در نمایشنامه «فرادست / فرودست » اثر سوزان لوری پارکز نشان می دهد دو برادر سیاه پوست در هیئت سوژه های ناخودآگاه در کشمکش برای کسب قدرت برتر به گونه ایی نمود می یابند که هویت آن ها در نوسان بین دو خویشتن بیرونی و درونی آن ها قرار می گیرد. روابط دوگانه میان آن ها، نمایانگر هویتِ کنشی است که شخصیت واقعی آن ها را در سایه ضمیر ناخودآگاه قرار می دهد. آن ها سوژه های دچار فقدانی هستند که هویت درونی خود را از دست داده اند و برای پرکردن خلاء درونی به ناچار به دیگری رو می آورند. ایده دوگانه خویشتن واقعی یا حقیقی در مفهوم دیگری و بازخورد اجتماعی یا خویشتن بیرونی در نمایشنامه درهم می آمیزد و تجلی گسست شخصیت ها می شود. در این پژوهش، سه بنیان اندیشه لاکان یعنی ساحت خیالی، نمادین، واقع و کاربردپذیری آن ها در نمایشنامه بررسی می شود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده های منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج حاکی است که لاکان درک جدایی از مادر و ورود به ساحت نمادین که به صورت فقدان در ذهن کودک نمود می یابد را آغاز گسستگی روان کودک به دو ساحت خودآگاه و ناخوداگاه تعبیر می کند. ازآنجاکه فرآیند هویت مبتنی بر گسست است، گسست و فقدان به عنوان دو مفهوم بنیادی در روانکاوی همواره سوژه را وا می دارند تا در پی پُرکردن خلاء ناشی از نقصان در روان خود باشد. اما از آنجا که این فقدان همیشگی که به صورت میل و اشتیاق درمی آید هرگز پر نمی شود، سوژه را به ناچار به سوی میل های دیگر سوق می دهد اهداف پژوهش: بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت خیال و واقع نگری. بررسی آرا و اندیشه های ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت نمادین (دیگرانگاری) سؤالات پژوهش: نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت خیال و واقع نگری چگونه است؟ نگاه ژاک لاکان به تغییرات روانی سوژه در نمایشنامه سوزان لوری پارکز از بُعد ساحت نمادین چگونه است؟
۲.

The "Excess of Negativity": Death Drive in Suzan-Lori Parks's Father Comes Home from the Wars(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Father Comes Home from the Wars Suzan-Lori Parks the death drive The Lacanian Real negativity Žižek

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۵۹
The work of Slavoj Žižek includes the highly arguable concepts towards the re-articulation of the Lacanian notion of the death drive.This paper presents an expository trend joining the fragmentary depictions of the death drive inSuzan-Lori Parks's play, Father Comes Home from the Wars. The present analysis begins with tracing the most intuitive aspects of Žižek’s re-articulations of the concept in connection to the Freudian-Lacanian Psychoanalytical concepts of the death drive. Opposing the notions of the death drive as biological instinct, Žižek instead highlights the Lacanian notions of the excess of negativity, "undead" eternal life, and symbolic mortification. In Father Comes Home from the Wars, the death drive stimulates Hero as a social antagonist and allows him to defy his constraints as a slave and develop an entirely different man with a new form of subjectivity. His struggle towards freedom makes him the subject of conflict and disintegration. Hero's attempts are in vain and ineffective as freedom tends to figure forth to the Real and becomes the target of oppression. The paper ends with focusing on how the notion of self-relating negativity consolidates the foregoing Lacanian concepts and how the illusion of freedom opens up the experience of loss or trauma and undermines Hero's desire for emancipation.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان