سید عبدالحسین حسینی

سید عبدالحسین حسینی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری با تاکید بر خدمات شهری؛ نمونه موردی: شهر ایذه

تعداد بازدید : ۰ تعداد دانلود : ۲
ارزیابی و مدیریت عملکرد یکی از مباحث ویژه مدیریت منابع انسانی استراتژیک است و ابزار مناسبی برای ارتقای عملکرد کارکنان و سازمان به حساب می آید. در صورتی که مدیریت عملکرد با ملزومات و پیش نیاز آن در سازمان طراحی و اجرا شود، می تواند بخشی از مسائل و مشکلات سازمان را شناسایی و در جهت حل آن ها راه کارهای عملی ارائه کند. چراکه شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته های آن ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری دارد. مدیریت همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند؛ زیرا که رضایت مندی شهروندان از عملکرد سازمان ها، در بهبود مدیریت شهری و افزایش کارآیی مدیریت شهری نقش اساسی ایفاء می کند. در پژوهش حاضر هدف سنجش میزان رضایتمندی از عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر خدمات شهری در شهر ایذه می باشد. ماهیت این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به شیوه میدانی از طریق پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق بر اساس فرمول کوکران 300 نفر برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون T تک نمونه ای متوسط به پایین بودن رضایت مندی شهروندان از خدمات شهری را نشان می دهد. هم چنین این آزمون نشان می دهد که شهروندان از بیان 4 شاخص (آموزشی، اداری، انتظامی و بهداشتی) بیش ترین رضایت را از شاخص اداری اظهار کرده اند. همچنین دیگر نتایج نشان دادند که متغیرهای جنس، تحصیلات و شغل بر رضایتمندی از شهرداری تأثیر دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان