محمدجعفر صداقت رستمی

محمدجعفر صداقت رستمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

رابطه بانکداری الکترونیک با رضایت مشتریان شعب بانک ملت (مطالعه موردی: بانک ملت حوزه بهشهر)

تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۸
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بانکداری الکترونیک با رضایت مشتریان شعب بانک ملت حوزه بهشهرانجام پذیرفته است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی – همبستگی می باشد که از روش زمینه یابی بهره گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان بانک ملت حوزه بهشهر بوده که به این بانک مراجعه نموده و دارای انواع حساب های متمرکز می باشند. همچنین حجم نمونه آماری 384 نفر با توجه به فرمول کوکران و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته 28 سوالی با طیف 5 عاملی لیکرت استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی (محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و نمودار ستونی) و آماراستنباطی (آزﻣﻮن کﻮﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤیﺮﻧوف، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون فریدمن) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد: بین بانکداری اینترنتی، همراه بانک، دستگاه های خود پرداز، تلفنبانک، کیفیت خدمات در فضای مجازی و امنیت در فضای مجازی با رضایت مشتریان شعب بانک ملت حوزه بهشهر رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد همراه بانک و خودپرداز دارای بیشترین اهمیت و مقبولیت و تلفنبانک دارای پایین ترین سطح مطلوبیت در بین مشتریان را دارد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان