اعظم ظهیری

اعظم ظهیری

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دانش محتوا دانش تربیتی دانش فناوری دانش محتوایی تربیتی فناوری (TPACK)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۶۳۵
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل علّی نقش عوامل مؤثر بر دانش محتوایی تربیتی فناوری دبیراناست. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دبیران مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی94-93می باشد که تعداد آن ها 5824 نفر (زن و مرد) است .حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و تعداد 255 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش ترکیبی از پرسشنامه های ساهین (2011) جهت سنجش متغیرهای دانش محتوا، دانش تربیتی، دانش محتوای تربیتی و دانش محتوای فناوریو پرسشنامه چای و همکاران (2011) جهت سنجش متغیرهای دانش فناوری، دانش تربیتی فناوری و دانش محتوایی تربیتی فناوری است. جهت بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که بین همه حوزه های دانش محتوایی تربیتی فناوری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و دانش محتوا، دانشتربیتی، دانش محتوای فناوری، دانش تربیتی فناوری، دانش محتوای تربیتی بر دانش محتوایی تربیتی فناوری اثر مستقیم دارند. علاوه بر این دانش فناوری، دانش محتوا و دانش تربیتی به طریق غیر مستقیم بر دانش محتوایی تربیتی فناوری تأثیر دارند و بیشترین اثر کل مربوط به دانش محتواست.
۲.

طراحی مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش دبیران در تلفیق فناوری

کلید واژه ها: آموزش رتبه بندی مدارس متوسطه دوم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل مؤثر در شکل گیری دانش ضروری برای دبیران در تلفیق فناوری است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش دبیران مقطع متوسطه شهر شیراز در سال تحصیلی 93 -94 است که تعداد آن ها 5824 نفر (زن و مرد) بود. براساس فرمول کوکران، 255 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های ساهین (2011)، چای و همکاران (2011)، نیدرهاوزر و پرکمن (2008)، و چنن- موران و ولفولک هوی (2001) بود. برای آزمون فرضیه های پژوهش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها نشان داد بین همه حوزه های دانش محتوایی تربیتی فناوری همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد و دانش محتوا، دانش تربیتی، دانش محتوای فناوری، دانش تربیتی فناوری، دانش محتوای تربیتی بر دانش محتوایی تربیتی فناوری (دانش ضروریِ معلم) اثر مستقیم دارند. علاوه بر این، دانش فناوری، دانش محتوا و دانش تربیتی به طریق غیرمستقیم بر دانش محتوایی تربیتی فناوری تأثیر دارند و بیشترین اثر کل مربوط به دانش محتواست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان