سعیدرضا  رفیعی

سعیدرضا رفیعی

مدرک تحصیلی: گروه آموزشی آمار، دانشکده ی علوم ریاضی و رایانه دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

ارزشیابی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی: مطالعه ی موردی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۳۹
استادان ارکان اصلی دانشگاه ها هستند و ارتقا کیفیت عملکرد آن ها، منجر به ارتقای کیفیت آموزشی دانشگاه ها می شود. از فرایندهایی که به منظور این ارتقا کیفیت انجام می شود، ارزشیابی مدرس است. این مطالعه با هدف تعیین و ارزیابی عوامل مؤثر بر کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی، روشی را برای ارزشیابی آن ارائه می کند. جامعه آماری پژوهش دانشجویان کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1395 است که نظراتشان را درباره ی 50 نفر از اعضای هیئت علمی این دانشکده بیان کردند. به ازای هر عضو هیئت علمی تعداد 6 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی انتخاب شدند که بر این اساس تعداد 300 پرسش نامه تهیه شد. روش مدل سازی معادلات ساختاری برای بررسی مدل اندازه گیری، مدل ساختاری و 6 فرضیه پژوهش به کار گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار ایموس 22 انجام گرفت. پس از انجام آزمون های مناسب برای تایید مدل و محاسبه ضریب های رگرسیونی استاندارد شده، متغیر توانایی علمی بیش ترین تأثیر و متغیر رعایت نظم و مقررات آموزشی کم ترین تأثیر را بر روی کیفیت تدریس اعضای هیئت علمی دارا شدند. همچنین یافته ها بیانگر این است که دانشجویان از کیفیت تدریس اعضای هئیت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی رضایت دارند. در پایان پیشنهادهایی به منظور بهبود روش ارزشیابی عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی ارائه شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان