نویسندگان: مریم علی اکبری

کلید واژه ها: تاریخ موزه ماهیت موزه رنسانس

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۰۹ - ۱۳۸
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۳۰

چکیده

برقراری ارتباط عمیق تر با موزه، نیازمند شناخت دقیق تر ماهیت آن است. ماهیت موزه با گذر زمان هم پای تحول جوامع تغییر کرده است. از این رو، برای درک بهتر ماهیت موزه و علت تحولات آن، لازم است ابتدا تحولات جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. در این راستا، پژوهش پیشِ رو سعی کرده است به سراغ بازه ای از تاریخ، عصر رنسانس تا پایان قرن هفدهم میلادی، برود و به دو پرسش «سیر تاریخی تحولات موزه در عصر رنسانس تا پایان قرن هفدهم چیست؟» و «چه عواملی سبب این تحولات شده اند؟» پاسخ دهد، تا قدمی در مسیر شناخت دقیق تر ماهیت موزه بردارد. در این راستا، ابتدا به منابعی که تأثیرگذارترین وقایع تاریخی را ذکر کرده و منابعی که هر کدام به نحوی با سیر تاریخی تحول معنای موزه در ارتباط بوده اند، مراجعه شد. سپس وقایع تاریخی مهم و اثرگذار عصر رنسانس ذکر شد و تأثیر این وقایع بر تغییر ماهیت موزه مورد بحث قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است که اگر چه عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، دینی، علمی و هنری هم زمان و دوشادوش یکدیگر بر ماهیت موزه در عصر رنسانس تأثیر گذاشته؛ اما به طورکلی تغییرات اجتماعی و سیاسی در این بازه از تاریخ، بیشترین اثر را در تغییر ماهیت موزه از خود به جا گذاشته است.

Museum Through the Renaissance era Until the End of The 17th Century

Establishing a profound connection with a museum requires a more precise understanding of its essence. The essence of the museum has undergone changes in parallel with the societal transformations over time. Therefore, to better comprehend the museum's essence and the factors driving its evolution, it's crucial to initially examine the shifts in societies. In this regard, the present research has attempted to explore a historical period, from the Renaissance to the end of the 17th century, addressing two questions: “What is the historical trajectory of museum transformations from the Renaissance to the end of the 17th century?” and “What factors have caused these transformations?” This aims to take a step towards a more accurate understanding of the essence of the museum. In this regard, reference was made to sources that mentioned the most influential historical events and those that were in some way related to the historical trajectory of the museum's meaning. Subsequently, significant historical events and influential aspects of the Renaissance era were discussed, highlighting their impact on the changing essence of the museum. The results of this study indicated that although various social, cultural, economic, political, religious, scientific, and artistic factors simultaneously influenced the essence of the museum during the Renaissance, overall, social and political changes in this historical period had the greatest impact on the transformation of the museum's essence.

تبلیغات