چکیده

این پژوهش در گام نخست انواع نقد آثار هنری با رویکرد متن محور یا اثرمحور را با تأکید بر نقد نشانه شناسانه، معرفی و ویژگی های آن ها را بررسی می کند. رویکرد مذکور، شامل انواعی از نقد است که عمدتاً در قرن بیستم رایج و گسترده شده اند. مطرح ترین شیوه های نقد متن محور بنابر ترتیب تاریخی، شکل گرایی (فرمالیسم)، شمایل شناسی، ساختارگرایی، پساساختارگرایی و بینامتنیت هستند. این تحقیق برای پاسخ به این پرسش که «جامع ترین شکل نقد متن محور باید مشتمل بر چه رئوس و سرفصل هایی باشد؟»، پس از مرور ادبیات و تحلیل روش های مذکور نقد با رویکردی انتقادی، با کنار هم قراردادن اجتماع همه روش های پیشین در نقد متن محور، یعنی جمع همه ابعاد غیرتکراری قابل بررسی در متن در روش های موجود با روش تحقیق تطبیقی در قالب استدلال قیاسی، رهیافت این تحقیق ارتباط پیوستاری معناداری است که بین انواع شیوه های نقد متن محور پدید می آید و درنهایت الگویی جامع به عنوان یک روش شناسی پیشنهادی برای اجرای نقد متن محور با تأکید بر نقد نشانه شناسانه ارائه می دهد. در گام دوم مقاله، بر اساس الگوی پیشنهادی، سه اثر تجسمی به عنوان مطالعه موردی، مشتمل بر دو نقاشی و یک عکس، همگی با موضوعات موسیقایی، بر اساس الگوی پیشنهادی تحلیل و نقد شده اند.

Analyzing Text-Based Approaches in the Criticism and Analysis of Artworks, with an Emphasis on Semiotic Criticism, a Case Study of Three Visual Artworks with Musical Themes

In the first step, this research examines the types of criticism of works of art with a text-oriented or work-oriented approach, with an emphasis on semiotic criticism, their introduction and characteristics. The mentioned approach includes types of criticism that have become popular and widespread mainly in the 20th century. The most prominent methods of text-based criticism according to historical order are formalism, iconography, structuralism, poststructuralism, and intertextuality. To answer the question that "the most comprehensive form of text-based criticism should include what headings and headings?" After the analysis of criticism methods, by putting together the community of all previous methods in text-based criticism, i.e. the sum of all non-repetitive dimensions that can be examined in the text in the existing methods with the comparative research method in the form of comparative reasoning, a meaningful connection between the types of text-based criticism methods emerges and finally Provides a comprehensive model as a proposed methodology for writing text-based criticism with an emphasis on semiotic criticism. In the second step of the article, based on the proposed model, three visual works as a case study, consisting of two paintings and one photograph, all with musical themes, have been analyzed and criticized based on the proposed model.

تبلیغات