آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳

چکیده

مقدمه: اﻣﺮوزه به دﻟﯿﻞ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎﻻی ﺟﻤﻌﯿﺖ و فعالیت های بزرگ مقیاس و ﻓﺮاواﻧﯽ خودروها و تغییر نوع جرائم نسبت به گذشته، ﺗﺄﻣﯿﻦ آراﻣﺶ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان به امری سخت و نیازمند هزینه با صرف وقت فراوانی تبدیل شده است. اﻣﻨﯿﺖ به عنوان ﯾﮑﯽ از مؤلفه های اﺻﻠﯽ کیفیت بخش ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی شهری، ﯾﮏ مسئله ﭘﯿﭽﯿﺪه و دارای اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ است. از طرفی به دلیل وجود رابطه بین فضا و جرم نباید از نقش مولفه های کالبدی غافل شد.داده و روش: ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎضر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ عوامل کالبدی-عملکردی مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم سرقت در محله بهاران شهر مشهد می پردازد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ماهیت، کمی و از نوع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ می باشد. ﺑ ﺮای ﺗﺤﻠﯿ ﻞ دادهﻫ ﺎ از نرم افزارهای GIS  و SPSS  استفاده شده اﺳﺖ. در این پژوهش برای شناسایی عوامل کالبدی-عملکردیِ مؤثر بر پتانسیل وقوع جرم پس از انجام مطالعات کتابخانه ای با استفاده از روش پرسشنامه دلفی، از نظر 11 کارشناس استفاده شده است.یافته ها: یافته های ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن می دهد ﮐﻪ 9 عامل: نور، دسترسی بصری، حمل ونقل عمومی، کاربری زمین، پوشش گیاهی، فرم کالبدی، معابر ، دانه بندی و فشردگی بافت و بلوک بندی بر وقوع جرم درمحدوده محله بهاران موثرند.نتیجه گیری: با توجه به نحوه ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ مؤلفه های 9گانه، در سطح محله بهاران با استفاده از تحلیل یکپارچه مکانی، حوزه های دارای پتانسیل جرم بالا شناسایی شدند که مولفه های نور (با میانگین رتبه ای 7/13)، دسترسی بصری (با 6/45)، حمل ونقل عمومی (با 5/22)، کاربری زمین (با 5/04) دارای بیشترین تاثیر در پتانسیل وقوع جرم این محدوده بوده اند. بر این اساس محور جانباز، شهید ساجدی و طوس به عنوان محدوده های آسیب پذیر از منظر وقوع سرقت شناسایی شدند. برای کاهش وقوع جرم نیز پیشنهاداتی نظیر افزایش روشنایی پیاده رو، تزریق فعالیت به اراضی بایر بزرگ مقیاس محدوده، کنترل ورود موتورسیکلت و نظارت پذیر نمودن بافت با هرس مناسب درختان ارائه گردید.

Analysis of Physical-Functional Factors Affecting the Potential for Theft (Baharan Neighborhood of Mashhad)

Introduction: Today, due to rapid population growth, increased activities, and the abundance of vehicles, ensuring the peace and security of citizens has become a difficult, time-consuming, and costly task. Security is a complex issue with social, economic, and cultural dimensions, and it is considered one of the main components of quality in urban spaces. Furthermore, the physical components should not be overlooked, as they play a significant role in this matter.Data and Method: This study aims to analyze the physical and functional factors that influence the potential for theft in the Baharan neighborhood of Mashhad. The research method used is applied, quantitative, and descriptive-analytical. GIS and SPSS software were employed to analyze the data. The study utilized the insights of 11 experts to identify the physical and functional factors affecting the potential for crime. This was done through library studies and the use of the Delphi questionnaire.Results: The results indicate that there are 9 factors that have an impact on the occurrence of crime: lighting, visual access, public transportation, land use, vegetation, physical form, access (passages), density and compactness of the area, and urban block size.Conclusion: Considering the methodology of the nine-component analysis, hotspots with a high potential for crime have been identified at the neighborhood level in Baharan. Using spatial analysis, the components of lighting (with an average rank of 7.13), visual access (6.45), public transportation (5.22), and land use (5.04) were found to have the greatest impact on the potential for crime in this area. Based on this, Janbaz, Sajedi, and Tous Streets have been identified as vulnerable areas in terms of theft occurrence. Proposed measures to reduce crime include increasing pedestrian pathway lighting, activating large-scale vacant lots, controlling motorcycle access, and implementing suitable tree pruning for improved surveillance of the neighborhood.

تبلیغات