چکیده

روابط روسیه و رژیم صهیونیستی بر اساس متغیرهای متعددی برنامه ریزی شده است که اهمیت و حفظ آن برای رژیم صهیونیستی بسیار مهم و حیاتی است؛ با این حال، این رژیم سعی کرده با فروش تسلیحات نظامی به دولت های ضدروسیه، رفتار روسیه در غرب آسیا را تغییر دهد. بر اساس فرضیه این پژوهش، رژیم صهیونیستی در تلاش است تا با استفاده از فروش تسلیحات نظامی به کشورهای متخاصم ضدروسیه (اوکراین)، حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود (منطقه شامات) کاهش دهد. در واقع، نویسندگان به دنبال بررسی این موضوع هستند که فروش تسلیحات پیشرفته رژیم صهیونیستی به اوکراین در بازه زمانی حضور روسیه در غرب آسیا چه بخشی از روابط رژیم صهیونیستی و روسیه را به نمایش گذاشته شده است. رویکرد پاسخگویی به این پرسشْ تحلیلی تبیینی است و گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی است. در مجموع، یافته های تحقیق نشان می دهد سه عنصر کلیدی اقتصادی، نظامی و مهاجران روس تبار عامل وحدت بخش روابط این دو کنش گر محسوب می شود؛ اما از آنجا که به لحاظ سیاسی راهبردهای متفاوت دارند، رژیم صهیونیستی تلاش می کند تا با استفاده از کمک های نظامی به کشورهای متخاصم روسیه، اثرات منفی حضور روسیه را در محیط پیرامونی خود کاهش دهد.

Multifaceted Policies of the Zionist Regime towards Russia (A Case Study of Arms Sales to Ukraine)

The relations between Russia and the Zionist regime are planned based on several variables, the importance and maintenance of which is very important and vital for the regime; however, the regime has tried to change Russia's Middle Eastern behavior through selling military weapons to anti-Russia governments. According to this assumption, the Zionist regime is trying to reduce Russia's presence in its periphery (Levant region) by selling military weapons to hostile countries against Russia (Ukraine). The question is that by Adopting the assumption, what aspect of the relationship between the Zionist regime and Russia is reflected from the sale of Modern weapons by the Zionist regime to Ukraine during the period of Russia's presence in Middle East. The approach to answering this question is analytical-explanatory and data are collected from documents and online. The author first present the background of the research, and then the brief history of the relations between Russia and the regime, and in the second part, evaluate their relations, and in the last part, examines the relations between Ukraine and the regime. The general results show that the economic, military and immigrant relations of Russian diaspora act as a unifying element. But from political perspective, the two countries have different strategies. Therefore, the Zionist regime is trying to reduce the negative effects of Russia's presence in its surrounding environment by using military aid to countries hostile to Russia

تبلیغات