چکیده

بررسی میزان اعتبار تفسیر علی بن ابراهیم قمی یکی از مباحث مهم علم رجال تلقّی می شود. همچنین شهادت ایشان در مقدمّه ی کتاب مبنی بر وثاقت تمام راویان سند، مجال فراوانی برای بحث و گفتگو در توثیقات عامه فراهم آورده است. با بررسی اقوال و آراء رجالی حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای مدظله العالی در خواهیم یافت که از نظر ایشان اصل دلالت شهادت علی بن ابراهیم امری ثابت و قابل پذیرش است؛ امّا از آنجا که این تفسیر به طور کامل متعلّق به علی بن ابراهیم نیست و تلفیقی از تفسیر قمی و تفسیر ابی الجارود می باشد، تنها زمانی می توانیم بر مبنای شهادت علی بن ابراهیم حکم به وثاقت یک راوی کنیم که یقین داشته باشم، در طریق روایت علی بن ابراهیم قرار دارد.

A Validity Study of Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s Exegesis from Ayatollah Khamenei’s Point of View

Ideology is a concept which came to existence during the era of the French revolution (1789-1799). Later, it turned out to be one of the major discussions of the Rejal Science in studying the validity of Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s exegesis. In his testimony, in the preface of a book on authenticity of all narrators, there is ample time for debate and discussion on public sources of the narration. By studying Ayatollah Khamenei’s use of Rejali reports and sources, one can realize that from his perspective Ali ibn-e Ibrāhim al-Qummi’s testimony is an recognized and stable matter; but the exegesis doesn’t belong to Ali ibn-e Ibrāhim in its entirety and is a compilation of al-Qummi and Al-Jarood’s exegeses. One can only confirm the authenticity of a narrator, based on al-Qummi’s testimony, when he or she is certain that the narrator is on the same path with al-Qummi’s narration.

تبلیغات