چکیده

اسناد تصویری به عنوان منابع مصور دست اول در هر دوره ای قابل توجه بوده و بیانگر الگوهای فکری و اندیشه در ادوار گوناگون است. از این حیث نقاشی های دیواری برجای مانده از عصر زندیه در بنای هفت تنان شیراز حائز اهمیت بوده و گویای اطلاعات ویژه ای از مضامین و بن مایه های ادبی و عرفانی رایج در دوره یادشده است. این پژوهش سعی دارد دونگاره از آثار موجود در تکیه هفت تنان را از منظر رمزشناسی عرفانی مورد خوانش قرار دهد. به نظر می رسد دو نگاره عمارت یادشده به منازلی از وادی های هفت گانه سلوک اشاره دارند. آلات، ادات و پوشاک دراویش در تصاویر به راهبری پژوهش کمک می کنند. تبیین جایگاه کشکول و تبرزین، منتشا و پوشاک رابطه ای معنادار با موقعیت ایشان در مسیر سلوک دارد. دونگاره از نقاشی های دیواری بنای هفت تنان شیراز از آثار عصر زندیه نمونه های مطالعاتی پژوهش حاضر هستند. تحقیق از منظر ماهیت و روش توصیفی و تحلیلی بوده و با عنایت به هدف پژوهش در دسته تحقیقات نظری جای دارد. اطلاعات گردآوری شده حاصل مطالعات کتابخانه ای و ثبت مشاهدات میدانی بوده و چارچوب نظری ملهم از نظریه بازتاب ویکتوریا الکساندر است. نتیجه مقاله گویای بازتاب مراحل طلب، معرفت و فقر و فنا در نگاره های موردپژوهش است. منتشا، چنته، چوب دستی، کشکول و تبرزین نشانه هایی مهم در انتقال معنا لحاظ شده اند. به عبارتی دیگر اشیاء و ادوات یادشده بر تعلق سالکان به مسیر سیر و سلوک دلالت دارند. تشابه بسیاری میان علائم و نشانه ها در هر دونگاره دیده می شود با این تفاوت که منتشا، بوق شاخی و حلقه در نگاره درویش سالخورده دیده نمی شود و در نگاره درویش جوان تبرزین وجود ندارد.

متن

The Reflection of Seluk Stages in Two Wall Paintings "Old Dervish" and "Young Seeker" from the Pictures of Hafttanan Mansion of Zendieh Era

Visual documents are significant as first-hand illustrated sources in any period and express thought patterns and thought in different periods. From this point of view, the remaining wall paintings from the Zendiyeh era in the Hafttanan building of Shiraz are important and show special information about the common literary and mystical themes and foundations of the mentioned period. This research tries to read two pictures, one of the artworks in Hafttanan's Building, from the perspective of mystical cryptology. It seems that the two pictures of the mentioned mansion refer to the houses of the seven stages. Dervish tools, accessories and clothes in the pictures help guide the research. This article explores the mystical themes of young and old two picture Dervishes, which are also attributed to Saadi and Hafez or Saadi and Shah Abbas in some texts, in the context of reflection theory. The aim of this research will be an approach to the image system of two images of old and young dervish in relation to the authorities of mystical behavior. It seems that signs and symbols in the form of Sufis' customs and instruments can be seen in the paintings, which are related to their position in the path of their conduct. How are the bag, hand stick or mantasha, kashkul and tabarzin, many Turkish hats and special robes effective in explaining their position in the way of conduct? The explanation of the position of Kashkul and Tabarzin, Mantasha and Pashak have a significant relationship with their position in the path of the Seluk. Dongareh, one of the wall paintings of the Hafttanan monument in Shiraz, from the works of the Zendiyeh period, are the study examples of the present research. The research is descriptive and analytical from the point of view of its nature and method, and considering the purpose of the research, it belongs to the category of theoretical research. The collected information is the result of library studies and recording field observations, and the theoretical framework is inspired by Victoria Alexander's reflection theory. The result of the article reflects the stages of seeking, knowledge, poverty and annihilation in the researched paintings. Mentsha, Chante, Kashkul and Tabarzin are important signs in conveying meaning. In other words, the mentioned objects and tools indicate the belonging of the seekers to the way of walking. Many similarities between signs and symbols can be seen in each two pictures, with the difference that Mantsha, horn and ring are not seen in the image of the elderly dervish, and they are not present in the image of the young dervish of Tabarzin. The presence of old and young dervishes, as well as their specific building and mansion (the Hafttanan mansion), as well as the travelogues, narratives and stories in popular culture, are proof of the improvement of the status of this class in the twelfth century of Lunar Hijri. In this article, their clothes, tools and equipment were studied. Some signs point to the position of two dervishes, old and young, on the path of pilgrimage. They are symbols of their poverty, contentment and remembrance. Even in the image of a young dervish, the use of a ring in the ear refers to belonging to a Heydari dervish. Many Turkish hats, sticks or canes, kashkul and ax, wind instrument and ring (earring) are the most important symbols known in every picture, which express deep concepts of the situation of dervishes in the Zandiya era. Artworks are superstructures that provide detailed information about the society's infrastructure to the audience and researchers.

تبلیغات