آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸

چکیده

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

The position of the General Office of Registration of Companies and Non-Commercial Institutions in identifying and establishing the personality of legal entities

Today, registration and identity creation of legal entities, whether commercial companies or non-commercial institutes, is an important issue that can play a vital role in establishing ownership, reducing disagreements and legal disputes, securing investments, and so on. This important function in the Iranian administrative system is the responsibility of the Department of Registration of Companies and Non-Commercial Institutions as a section of the State Organization for Registration of Deeds & Real Estates. Although other state departments may also play a role in the registration of legal entities and issue licenses or independently register certain legal entities, ultimately, however, this important task is primarily the responsibility of the aforementioned department, and it seems that consolidation and concentration of the registration of legal entities in the State Organization for Registration of Deeds & Real Estates is one of the necessities of this field. Using library and internet sources in a descriptive approach, this article seeks to examine the position and role of the Department for Registration of Companies and Non-Commercial Institutes in creating specific identities for legal entities, and review its structure so as to facilitate the work of future researchers.

تبلیغات