آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۲

چکیده

به موجب ان پی تی، کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، تعهد بین المللی دارند که برای انتقال دانش و فناوری هسته ای با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای همکاری کنند. هدف جستار حاضر این است تا به مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل بپردازد و به این منظور، بر مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت بین المللی دولت-ها بابت عمل متخلفانه بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای نظر دوخته است تا با پرداختن به تعهدات اولیه و ثانویه، بشود نگاهی جامع تر بر موضوع داشت. به فراخور موضوع، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع است. سطور حاضر، از رهگذر واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، یافته است که دول دارای تسلیحات هسته ای، در مقابل تعهدات زیاد دیگر کشورهای عضو ان پی تی، تعهدات معدودی دارند که تعهد ایجابی در خصوص انتقال دانش و فناوری هسته ای در آن زمره است و آن را به گونه ای جمعی و مستمر نقض کرده اند. تحقق عمل متخلفانه بین المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، به ان پی تی محدود نشده است و برخی نظیر ایالات متحده آمریکا در دیگر اسناد، نظیر برجام، نیز این اقدام خود را ادامه داده اند. نقض مطروحه می تواند موجب اختتام یا تعلیق اجرای تعهد مطروحه گردد. جمعی و مستمر بودن این عمل متخلفانه بین المللی، بر پیامد مسئولیت بین المللی اثرگذار است و اقتضا دارد تا افزون بر توقف و تضمین عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، تا حد امکان، وضع به حال سابق، اعاده گردد و خسارات مادی و معنوی جبران شوند.

International Collective Responsibility of Nuclear-Weapon States for Omission: Scrutinizing ILC Articles 2001 and NPT

Nuclear-weapon states are under obligation to cooperate with non-nuclear-weapon states to transfer peaceful nuclear technology and have equal access to this technology for all states parties to NPT. The present paper has sought to deal with international collective responsibility of nuclear weapon states for omission and has scrutinized ILC articles in respect of responsibility of states for internationally wrongful acts 2001 (ARSIWA) and NPT. It has sought to have a comprehensive study on the issue by addressing the primary and secondary obligations. The library method was used in this research for collecting data through reviewing documents, books, papers, and sites related to the topic. Scrutinizing ILC articles 2001 as scientific entity for codification and progressive development of international law and NPT, the present paper has found that nuclear-weapon states has a few obligations such as the obligation regarding the transfer of peaceful nuclear technology. The paper has concluded that nuclear-weapon states have breached the obligation collectively which has been extended in time, although the obligations of non-nuclear-weapon states are more. The commission of internationally wrongful act of nuclear weapon states has not been limited to NPT obligations and some of them, such as the U.S., have continued this action regarding other obligations such as the obligations enunciated in JCPOA. Breach of the obligation in question may lead to the termination or suspension of the operation of a treaty as a consequence of its breach. Collective and continuous character of the internationally wrongful act affects the content of international responsibility, causes its cessation and non-repetition, and makes the responsible state to restitute and reparate the material and moral damages.

تبلیغات