نویسندگان: مجتبی عابدینی

کلید واژه ها: پول‎شویی معاملات مشکوک تحلیل سلسله مراتبی

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۴۷ - ۷۰
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۸۴

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی راه های مبارزه با پولشویی انجام گرفته است. جامعه آماری تمام کارشناسان و متخصصین فعال در حوزه پولشویی در پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی (به ویژه پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و پلیس گمرک) در سراسر کشور و کارشناسان شورای عالی مبارزه با پولشویی هستند که تعداد آن ها در حدود 150 نفر است. روش اجرای تحقیق از حیث هدف کاربردی و از جنبه روش توصیفی – پیمایشی است و داده ها به روش میدانی و بوسیله ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند. روایی پرسشنامه طراحی شده بوسیله نظر اساتید محترم راهنما و مشاور و پایایی آن بوسیله نرخ ناسازگاری کمتر از 0.1 تائید شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل سلسله مراتبی است. نتیجه محاسبه اوزان و رتبه بندی نشان می دهد از میان 6 روش شناسایی شده مبارزه با پولشویی گزارش معاملات مشکوک با امتیاز 0.2425 رتبه اول، شناسایی کامل مشتریان با امتیاز 0.2407 رتبه دوم، شناسایی اولیه مشتریان با امتیاز 0.2370 رتبه سوم، گزارش معاملات بوسیله ابزارهای نقدی با امتیاز 0.1200 رتبه چهارم، ثبت اطلاعات و رویدادها با امتیاز 0.0860 رتبه پنجم و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک نیز با امتیاز 0.0739 در رتبه ششم روش های مبارزه با پولشویی قرار دارد.    

Identifying Methods to Combat Money Laundering and Prioritizing it with Hierarchical Analysis Approach

The aim of this research is to identify and prioritize the ways to fight money laundering. The statistical population is all the experts and specialists active in the field of money laundering in the Economic Security Police of the Police Force (especially the Anti-Smuggling Police and the Anti-Economic Crimes and Customs Police) throughout the country and the experts of the Anti-Money Laundering Supreme Council, that are around 150 people. The method of conducting the research is of applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of the method, and the data were collected by field method and questionnaire tool. The validity of the designed questionnaire has been confirmed by the opinions of respected professors and advisors, and its reliability has been confirmed by the inconsistency rate of less than 0.1. The data analysis method is hierarchical analysis. The result of calculating the and ranking shows that among the 6 identified methods of combating money laundering, reporting of suspicious transactions with a score of 0.2425 ranks first, complete identification of customers with a score of 0.2407 ranks second, initial identification of customers with a score of 0.2370 ranks third, reporting transactions by cash instruments ranks fourth with a score of 0.1200, recording information and events ranks fifth with a score of 0.0860, and adopting a risk-based approach ranks sixth with a score of 0.0739.  

تبلیغات