کلید واژه ها: قرآن کریم عهد عتیق یونس (ع) ذوالنون صاحب الحوت

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۱۵ - ۳۲
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۱۰

A Study of the Opinions of the Commentators on the Story of Jonah $ and its Application to the Old Testament

The story of Hazrat Yunus $ is one of the fascinating stories of the Holy Quran which has been quoted with different quotations in different Islamic texts, including narrations, commentaries and the Old Testament. This article, in an analytical-descriptive way, seeks to purify His Holiness from the false accusations that are leveled against him in some texts; Therefore, while confirming the subscriptions, its differences will be criticized. The result: Younes $ or shortly before the torment is removed from that people, he is angry with his people and goes to the sea; Or when he was informed that the torment had been removed, he did not return to them; And he did not notice the faith and repentance of his people. Convinced that his people could not be guided, he committed the "first leave" and left them. But with the repentance of the people, God, by creating miraculous scenes combined with temptation, elevates him to the position of the righteous and places him among the righteous. From the meaning of "Kazem" and "Makzoom" it follows that the Imam was at the exit of the fish or whale under the breathing hole and due to the aerobic nature of the Imam's whale, he could use the outside air and survive.

چکیده

قصه حضرت یونس$از قصص قرآن کریم است که در روایات و تفاسیر قرآن و عهد عتیق آمده است. این مقاله به روش تحلیلی-توصیفی، در صدد تنزیه ساحت قدسی آن حضرت از تهمتهای ناروایی است که در برخی متون آمده است؛ لذا ضمن تأیید اشتراکات، تفاوتهای آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. نتیجه اینکه: یونس$ یا اندکی قبل از اینکه عذاب از آن قوم برداشته شود، از قوم خود خشمگین بوده به طرف دریا می رود؛ یا وقتی فهمید که عذاب برداشته شده، به سویشان برنگشت؛ و متوجه توبه قومش نشد. او با اطمینان از اینکه قومش قابل هدایت نیستند مرتکب «ترک اولى» شد و آنها را ترک کرد. اما با توبه مردم، خداوند با خلق صحنه ای اعجازگونه توأم با آزمایش، او را به مقام اجتباء رسانده و در زمره صالحین قرارش می دهد. از معنای «کظم» و «مکظوم» برمی آید که آن حضرت در محل خروج نفس ماهی یا نهنگ زیر سوراخ تنفسی قرارگرفته و با توجه به هوازی بودن نهنگ حضرت می توانسته از هوای بیرون بهره برده و زنده بماند.

تبلیغات