چکیده

متن

گاهی عظمت قرآن باعث دورماندن ما از معانی آن می‌شود. چون کلام خداست، خیال می‌کنیم حتماً باید بر خلاف روش بشر حرف بزند، در حالی که چنین نیست. خداوند همان‌گونه حرف می‌زند که مردم صحبت می‌کنند و از همان کنایه‌ها و استعاره‌ها و مجاز‌های معمول استفاده می‌کند. توجه به این نکته، مشکل بسیاری از آیات و روایات متشابه را حل می‌کند. یکی از این گونه آیات، این آیه است:
«وَ جاءَ رَ‌بُّکَ وَ الْمَلَک ُصَفّاً صَفّاً.»
« در آن هنگام، پروردگار و فرشتگان به محشر درآیند.»
(فجر،22)
کلمه‌ی «جاء» (آمدن) برای بسیاری مشکل معنایی ایجاد کرده است؛ زیرا خداوند پا ندارد تا بیاید. از این رو، برخی با روش ادبی، مفهوم آیه را درست کرده‌اند و گفته‌اند این‌جا مضاف حذف شده و در اصل «‌وَ جاءَ‌أمْرُ رَّبِکَ» بوده است.
حنبلی‌ها که قشری مذهب هستند، ظاهر کلام را گرفته و گفته‌اند خداوند روی تخت می‌نشیند و به محشر می‌آید.برخی نیز گفته‌اند آیه از متشابهات است و ما نمی‌توانیم آن را معنی کنیم.
در روزگار نزول آیات، معمولاً‌پادشاهان در میان صفوف لشکریان، سوار بر تخت به محل خاصی می‌رفتند تا کار مهمی انجام دهند یا مجازات خطاکاری را مشاهده کنند. خداوند از این منظره برای آشنایی اذهان عرب، استفاده‌ی کنایی کرده و منظره‌ی قیامت را با نزدیک‌ترین وجه ذهنی عرب‌ها به تصویر کشیده است.
خداوند این شیوه ر در مفاهیم دیگر نیز اعمال کرده است. برای نمونه، در باره‌ی جهنم فرموده است:
«وَجیءَ یومَئِذٍ بِجَهَنّم؛»
« آن روز جهنم را می‌آورند.» (فجر،23)
در توجیه این آیه برخی گفته‌اند جهنم در دهان ماری است که فرشتگان، آن را در گردن بدکاران می‌اندازند، در حالی که روایت داریم اگر تمام زمین و آسمان را در جهنم بیاندازند، مانند نگین انگشتری است در دریای عمیق.
برخی از اعداد به کار رفته در قرآن بر همین اساس است. خداوند خطاب به پیامبرش می‌فرماید:
«وَ إنْ تَسْتَغْفرْ لَهُم سَبعینَ مَّرةً فَلَن یغفِرَ اللهُ لَهُم؛»
«اگر هفتاد بار برای آنان استغفار کنی، باز خداوند آنان را نمی‌آمرزد.» (توبه، 80)
و همین عدد را درباره‌ی جهنمیان نیز ذکر می‌کند (حاقه، 32).ی پیامبر در حدیثی، فرقه‌های امت اسلامی را هفتاد و سه گروه ذکر کرده است. این اعداد کنایه از کثرت است و لازم نیست با توجیه و تأویل، آن را درست کنیم.خداوند با زبان مردم سخن گفته که معمولاً‌ یک عدد را برای بیان کثرت در گفت‌و‌گوهای خود به کار می‌برند (مثل این‌که ما می‌گوییم اگر هزار بار هم التماس کنی، فایده ندارد).1
1.برگرفته از: چشمه کویر، صص51 ـ 55.
Quranic Word
Sometimes the grratness and magnitude of Quran makes us far from the PurPort of it. We think it should diffrent from the human sPeech becuse it is the Godصs word. But it is not true. God sPeeks in a way of PeoPle and use the same metonymy, metoPhore and allegorry. Most of the understsnding Problem if verses can be solved if we Pay more attention to the Point. One of these kind verses is زYour Creator And Nurturerصs Presence APPears With Angles In Rankesس
the word زcomingس makes some difficaltly to fathom the meaning because God has no leg to came so some PeoPle change the meaning of the verse and said: Here, noune governing the gentive, is omitted and verse is زYour Creat Presenceس.
Hanbalies is a kind of religion Pay attention to the surface of the sentence and say that God saets, and comes to doomesday and other say that the verse is allegorical and we canصt translate it.
When Quran was sent down from heaven kings usualy sat in bed among solders and went to sPecial Placese doing imPortant job or watching the Punishment of sinful God used this Picture to make the thorghtful mind familiar and made the Picture of resurrection in a very familiar way for Arab PeoPle. God uswd this way in another meaning. For instance God said about hell زand Hell be brough nearسto justify the verse some PeoPle said that hell is in the snakصs mouth so angels Put it neck of wrogdoes also we have a narration that if we Put the earth and all the univers in hell are like bezolfaring ina ocean.
Some of the figures that used in Quran are based on it.
God said to his messenger زwhether you Messenger ask forgiveness forthem or not it is all the same if you ask Allah seventy times for their forgivevessس and the same figures are indicated about inferlanls (Haqhe 32)or Messwnger said in Hadith about Islamic divisions that 73 of them are exist. These numbers are showing multiPicity.God sPeeks in a way if PeoPle and indicates numbers to exPress multiPilicity.
it is common to say that if you beg for a thousand times if has ni use.
Translation by: Hamid Reza Hossein Khan

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳