مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

ارتباط کارایی هیئت مدیره و حق الزحمه حسابرسی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex