مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

تأثیر حاکمیت شرکتی بر چرخه عمر شرکت ها

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex