مطالعات تطبیقی در مدیریت مالی و حسابداری

نقش عوامل موفقیت شرکت ها بر انتخاب بهینه سیستم های اطلاعاتی حسابداری در شرکت PES

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex