آفاق علوم انسانی (پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی)

اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان و سازگاری اجتماعی دختران بزهکار خانواده های طلاق تحت پوشش بهزیستی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹