آفاق علوم انسانی (پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی)

حقوق بشر و مواجهه با نسل کشی

نویسندگان: نسیم خداخواه
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹