آفاق علوم انسانی (پژوهش های تاریخی، اجتماعی و سیاسی)

کارکرد سیاسی فیلم در نظام های فاشیسم، کمونیسم، لیبرالیسم (1924-1944م)

نویسندگان: مانیا سهرابی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۶
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹