اقتصاد پنهان

از حدی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحد از این جرم

نویسندگان: احمد حاجی ده آبادی
حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۵
دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex