نویسندگان: سیامک بهرامی

کلید واژه ها: New global governance the myth of the state new governance in Middle East2

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۷۳۵ - ۷۷۴
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۲۳۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

Changes in the international system, along with crises in the Middle East and the emergence of inefficient states coexisting with religious and racial groups in the region, make one wonder about the nature of the state in today’s systematic world, in general, and the nature of the state in the Middle East, in particular. The present study provides a theoretical framework based on quantum mechanics, known as New Global Governance or the pattern of proliferative order (in contrast to the distributive order pattern) in an attempt to examine changes in the concept of the state in developed and developing/underdeveloped (the Middle East) countries. It focuses on class structure in the context of global governance and the way in which it is related to the state in order to examine the nature of the state in the future. The study argues that in the new systemic order in developed worlds, states drive class struggles from the economic realm into the political realm and sustain themselves as an institution. However, in the Middle East, states are mythic; they lack social bonding forces and are highly influenced by class structure, dominant political and economic structures, their meta-class nature, and the emergence of multi-group movements challenging states, making them vulnerable to continuous breakdown. In such a situation, new myths of governance as governance institutes, such as partisan-urban governance in the Kurdistan region, the Islamic emirate of al-Qaeda, the Isis Islamic Caliphate, the Rojava Cantons and the Democratic confederalism of P.K.K. will replace the state and the collapsed states will never regain their power.

تبلیغات