نویسندگان: فاطمه میثمی

کلید واژه ها: The Hierarchy of Basic Needs Aesthetics Bazar House Architectural Needs

حوزه های تخصصی:
شماره صفحات: ۶۷ - ۷۹
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۴۴

چکیده

Perception and employing our ancestors’ properties is of highest importance if the approach of our ancestor’s knowledge share be due to recreating creative designs in accordance to urban space and modern neighborhood. The fundamental needs of human or physical needs of architecture are adoptable because they seek to find a good framework to compare and rank different designs regarding the aesthetic aspects. Through this the strength and weak points in different architecture design particularly in local architecture of Iran can be specified. To do so, by examining Bazar and Timche and comparing and contrasting them with Maslow’s hierarchy of needs, the present study aimed to present a system to rank the aesthetic elements in them. Concepts such as introvert and extrovert in houses, linear and central structure, enclosure, geometry, and space that are the results of the elements of Bazar and Timche have some material and meaning qualities that can be ranked. The benefits to use such perspective by contributing tools such as hierarchy of basic needs provide us with having required confidence toward completeness of a design.