سوره

اتوپیا یا آرمانی تحقق پذیر (رویکردی انتقادی به انتظارات فرهنگی سند چشم انداز بیست ساله)

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳