پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی

بررسی نقش گرافیک در طراحی و آماده سازی کتابهای درسی دانشگاهی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex