مردم شناسی و فرهنگ عامه ایران

تنظیم و تحدید جمعیت از راه های اجتماعی و نتایج تحقیق درباره ترکمن های شمال ایران

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex