تازه های انرژی

پیش بینی تقاضای نفت خام ایران تا سال 1410 با توجه به گرایش های داخلی و جهانی به سوختهای جایگزین

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex