پزشکی قانونی

بررسی نگرش پزشکان نسبت به اهدای عضو و میزان آگاهی از قوانین و مقررات و روند انجام آن در مرگ مغزی

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

متن

چکیده:

زمینه و هدف: ضربه مغزی یکی از شایع ترین علل فوت در حوادث می باشد. سالانه بیش از 15000 مورد مرگ مغزی در اثر سوانح و تصادفات در کشور ما رخ می دهد که کمتر از 10% آنها جزو اهداکنندگان عضو می باشند. تعداد پیوند اعضا در کشور ما به دلیل کمبود اعضای اهدایی قابل پیوند بسیار پایین تر از اروپا و آمریکا بوده، بنابراین هر ساله هزاران نفر جان خود را از دست می دهند. در این مطالعه سعی شد به بررسی آگاهی و نگرش پزشکان به عنوان افرادی که می توانند در تقویت باورهای مثبت و افزایش آگاهی عمومی و آموزش مؤثر مردم نسبت به اهدای عضو نقش اساسی ایفا نمایند، پرداخته شود.روش بررسی: این مطالعه مقطعی در تابستان 1386 به منظور تعیین آگاهی و نگرش پزشکان شهر کرمان نسبت به اهدای عضو در موارد مرگ مغزی صورت گرفت. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه خودساخته و روش نمونه گیری تصادفی - سیستماتیک استفاده گردید که به طور کلی 400 پزشک مورد بررسی قرار گرفتندبرای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های مجذور کای و تی استفاده شد.یافته ها: در این بررسی حدود 55% از پزشکان با پیوند عضو در مرگ مغزی موافق بودند اما تنها حدود 80% راضی به تکمیل و امضای کارت اهدای عضو گردیدند. 6/49% پزشکان از سطح آگاهی خوب و 4/11% از سطح آگاهی ضعیف برخوردار بودند. 5/65% افراد نگرش مثبت و 3/2% نگرش منفی داشتند که طی بررسی دقیق تر نشان داده شد که رابطه معنی داری بین سطح آگاهی و نگرش وجود دارد (001/0 >P).نتیجه گیری: با توجه به نقش مهم پزشکان در فرایند اهدای عضو، برنامه ریزی آموزشی در جهت افزایش آگاهی و تقویت انگیزه و اعتماد به نفس در آن ها برای ایجاد ارتباط بهتر با نزدیکان بیماران مبتلا به مرگ مغزی توصیه می گردد.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲