هنر و ادبیات تطبیقی -

هنر و ادبیات تطبیقی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
e-issn: ۲۹۸۱-۱۱۵۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: محمدرضا حاجی آقابابایی
ناشر: انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
p-issn: ۲۹۸۱-۱۱۴۷
صاحب امتیاز: انجمن علمی هنر و ادبیات تطبیقی ایران
سردبیر: حبیب الله عباسی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: نرگس صالحی
هیئت تحریریه: بهمن نامورمطلق، مهدی محبتی، حبیب الله عباسی، علیرضا طاهری، علی عباسی، آزیتا افراشی، محمدرضا فارسیان، محمدرضا حاجی آقابابایی، هادی نظری منظم
وب سایت: https://www.ialcsa.ir/
پست الکترونیکی: ialcsa98@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات