مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی -

مطالعات نوین در متابولیسم ورزش و فعالیت بدنی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر علی یعقوبی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
سردبیر: دکتر بهرام عابدی
مدیر داخلی: دکتر محسن جعفری
مدیر اجرایی: احمد طاهری
هیئت تحریریه: دکتر علی اصغر رواسی، دکتر مهدی کارگرفرد، دکتر مجید کاشف، دکتر پروین فرزانگی، دکتر محمدرضا رمضان پور، دکتر محمد شبانی، دکتر بهرام عابدی
آدرس: خراسان شمالی- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد - دفتر نشریه - کدپستی دانشگاه: 97796- 94176
تلفن: ۰۵۸۳۲۲۹۶۹۸۲
وب سایت: https://nssem.bojnourd.iau.ir/
فکس: ۰۵۸۳۲۲۹۶۹۷۷

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات