مطالعات تفسیر تطبیقی (مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سابق) - نشریه علمی (وزارت علوم)

مطالعات تفسیر تطبیقی (مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی سابق) (نشریه علمی وزارت علوم)

این شنریه تا شماره 12 با نام مطالعات تطبیقی قرآن پژوهی منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
e-issn: ۲۶۷۶-۳۰۴۴
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۱
مدیر مسئول: سید کریم خوب بین خوش نظر
ناشر: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
p-issn: ۲۴۷۶-۵۳۱۷
صاحب امتیاز: دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: علی نصیری
مدیر داخلی: مهدی محمودی
هیئت تحریریه: محمدجواد اسکندرلو، ابراهیم ابراهیمی، سید سجاد ایزدهی، کرم سیاوشی، سید محمد نقیب، سید عبدالرسول حسینی زاده، رضا امانی، زهره اخوان مقدم
آدرس: قم: بلوار 15 خرداد، خیابان شهید میثمی، سازمان مرکزی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، معاونت پژوهش و فناوری
تلفن: ۰۲۵۳۷۶۰۴۰۷۰
وب سایت: https://www.olomquran.ir/
پست الکترونیکی: mtquranp@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات