چکیده

زمینه و هدف: امروزه استفاده از داروهای نیرو زا در میان ورزشکاران بسیار رواج یافته است و در این بین هورمونهای استروئید به منظور بهبود عملکرد ورزشی مورد سوء مصرف قرار میگیرند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات جانبی استروئید آنابولیک بولدنون بر بافت پانکراس و همچنین اثر التیام بخش عصاره عناب بهمراه تمرین مقاومتی بر کاهش این عوارض می باشد. روش پژوهش : برای انجام این تحقیق، تعداد 42 سر موش نر ویستار با سن 8-12 هفته و وزن 180-220 گرم مورد مطالعه قرار گرفتند و بعد از دو هفته نگهداری و عادت دادن به پروتکل های تمرینی از هفته سوم تمرینات شروع شد که آزمودنی ها به طور تصادفی در6 گروه 7 تایی (گروه بولدنون و تمرین مقاومتی، بولدنون، بولدنون و عصاره عناب، تمرین مقاومتی بدون بولدنون، کنترل و شم) تقسیم و برای کسب نتایج مطلوب مورد بررسی قرار گرفتند. یافته ها: نتایج نشان داد در گروه تمرین هورمون تغییرات وزن نسبت به گروه کنترل معنی دار بوده است (P=0) اما در گروه های تمرین به تنهایی (1،000P=) و هورمون به تنهایی (0974P=) و هورمون عناب (0989P=) معنی دار نبوده است. مصرف استروئید با دوز بالا باعث تخریب آسینی های پانکراس، جزایر لانگرهانس و عروق خونی شده است. نتیجه گیری : همچنین نتایج نشان داد مصرف استروئید آنابولیک با دوز بالا موجب تخریب بافت پانکراس شده و تمرین و عصاره عناب می تواند در کاهش اثرات مخرب استروئید موثر باشد.

EFFECT OF THE ONE PERIOD OF BOLDENONE, RESISTANCE EXERCISE, AND JUJUBE EXTRACT ON STRUCTURAL DAMAGE OF PANCREATIC TISSUE IN MALE WISTAR RATS

Theme and Purpose: Today, the use of potent drugs is very common among athletes, and steroid hormones are being used to improve exercise performance. The aim of the present study was to investigate the side effects of anabolic Boldenone steroid on pancreatic tissue and the healing effect of jujube extract with resistance training on reducing these complications. Research method: 42 wistar male rats, aged 8-12 weeks, and weights 180-220 grams were studied. After two weeks of maintenance and getting used to the training protocols, the third week of exercise began. Subjects were randomly divided into 6 groups of 7 (Boldenone group and resistance training, Boldenone, Boldenone and Jujube extract, Boldenone without resistance training, Control and Sham) and were evaluated for desirable results. Results: The results showed that changes in weight gain in the hormone training group were significant (P=0), but in exercise groups alone (P=1.000) and hormone alone (P=0974) and jujube hormones (P> 0.05 - P =0989) has not been meaningful. High-dose steroids have been responsible for the destruction of pancreatic axins, islets of Langerhans and blood vessels. Conclusion: The results showed that the use of high-dose anabolic steroids results in the destruction of pancreatic tissue and exercise and jujube extracts can be effective in reducing the destructive effects of steroids.

تبلیغات