چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر 14 روز مکمل سازی رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی اپلین و نسفاتین-1 در پاسخ به یک وهله فعالیت ورزشی وامانده ساز در مردان جوان دارای اضافه وزن و غیر فعال بود. 20 مرد جوان دارای اضافه وزنِ غیر فعال (انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی ها در هر دو گروه تجربی و کنترل، در یک وهله فعالیت ورزشی تا سرحد واماندگی (آزمون بروس) شرکت کردند. سپس، آزمودنی ها در گروه تجربی (مکمل) به مدت 14 روز و هر روز یک وعده کپسول مکمل رزوراترال 400 میلی گرمی مصرف کردند. آزمودنی ها در گروه کنترل (دارونما) نیز طی 14 روز، روزانه یک عدد کپسول 400 میلی گرمی لاکتوز مصرف کردند.اولین مرحله خونگیری قبل از شروع دوره پژوهش و دومین مرحله خونگیری بلافاصله بعد از اجرای آزمون بروس انجام گرفت. در روز پانزدهم و پس از پایان دوره 14 روزه مکمل دهی، مجددا از آزمودنی ها خونگیری به عمل آمد.سپس آزمودنیها آزمون بروس را اجرا کرده و مجددا بلافاصله پس از اجرای آزمون عملی خونگیری چهارم انجام شد.بنابر نتایج آزمون تی زوجی، در گروه تجربی، تغییرات سطوح نسفاتین-1 سرم بعد از مکمل گیری در پاسخ به یک وهله فعالیت ورزشی وامانده ساز معنی دار بود.با این حال، تفاوت معنی داری بین میانگین تغییرات سطوح سرمی اپلین در پاسخ به یک وهله فعالیت ورزشی وامانده سازبعداز مکمل گیری در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل، مشاهده گردید .بنابر نتایج آزمون همبستگی پیرسون، تنها بین سطوح اولیه نسفاتین-1 سرم با ارزش های اولیه وزن ارتباط معنی داری وجود داشت.

Effect of Resveratrol Supplementation on Changes of Inflammatory Profile in Response to One Bout of Exhaustive Exercise in Sedentary Young Overweight Men

Introduction: Nesfatin-1 and Apelin as two inflammatory adipocytokines affected by various stresses, including exercise. The purpose of this study was to investigate the effect of 14 days of resveratrol supplementation on changes in serum levels of Apelin and nesfatin-1 in response to one bout of exhaustive exercise in young sedentary overweight men. Methods: 20 young sedentary overweight men (mean aged= 35.7±3.26 years, BMI= 28.73±1.18 kg/m2) selected and randomly divided into two groups (experimental and control). Subjects in both experimental and control groups participated in one bout of exhaustive exercise (Bruce Test). Then, subjects in experimental group (supplementation) consumed one capsule of 400-mg resveratrol per day for 14 days. In control group (placebo), subject consumed one capsule of 400-mg lactose per day for 14 days. First blood sample was taken before the study and second one was done immediately after Bruce test. At the fifteenth day and at the end of 14 days of supplementation, subjects in both groups perform the exhaustive exercise again and forth blood sample was taken immediately following their performance. According to t-test, in the experimental group and following supplementation, changes in serum levels of Nesfatin-1 were significant in response to one bout of exhaustive exercise. However, following supplementation, there were significant differences between mean changes of Apelin levels in response to one bout of exhaustive exercise in experimental group compared to control group. According to Pearson correlation, there existed significant correlations between primary levels of Nesfatin-1 and primary values of body weight.

تبلیغات