چکیده

اهداف: بخش مهمی از موارد مربوط به مرگ ناگهانی و سکته قلبی در سالمندان را می توان به انسداد عروق مغزی و کرونر در اثر ترومبوز ناشی از افزایش تعداد و فعالیت پلاکت ها نسبت داد. روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی 20 سر رت نر در دو گروه تمرین استقامتی و کنترل شرکت کردند. برنامه تمرینی اصلی شامل دویدن روی تردمیل به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته بود که با رعایت اصل اضافه بار از 25 دقیقه در جلسه اول به 54 دقیقه در جلسه آخر رسید. رت ها در گروه کنترل بدون هیچ تمرین 8 هفته را پشت سر گذاشتند. 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین خونگیری مستقیم از قلب انجام شد و نمونه ها برای بررسی بلافاصله به آزمایشگاه منتقل شدند. یافته ها: میزان فاکتورPLT در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد. در فاکتورPTT گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل افزایش داشت همچنین تمرین توانست بر متغیر فیبرینوژن اثر معناداری داشته باشد، چنانکه میزان این متغیر در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل افزایش نشان داد. با این حال تمرین ورزشی نتوانست بر فاکتور های MPV وPT اثرگذار واقع شود. نتیجه گیری: تمرین ورزشی منظم به ویژه تمرین دویدن با شدت متوسط، باعث کاهش عوامل انعقادی و بهبود حجم پلاکتی می شود.

The effect of eight weeks of endurance training on some blood coagulation indices in elderly male Wistar rats.

Background and Objective: An important part of cases related to sudden death and heart attack in the elderly can be attributed to obstruction of cerebral and coronary arteries due to thrombosis due to increased platelet count and activity. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of eight weeks of endurance training on some blood coagulation indices were designed in elderly male Wistar rats. Materials and Methods: This study was conducted as a post-test with two groups (endurance training and control). In this study, we tried to control all research variables. These variables include the same food and water, the same storage temperature and humidity (23±2 ° C and relative humidity of /055±5), the same sleep and light cycle (12:12), the same gender and health status), all male and female The main training program included running on a treadmill with increasing duration and following the principle of overload from 25 minutes to 54 minutes and changing the training speed from 15 to 20 meters per minute. This program lasted for 8 minutes. 5 sessions per week were performed per week, to warm up the animals at the beginning of each training session for 3 minutes at a speed of 7 meters per minute and then to reach the desired speed per minute, 2 meters per minute was added to the treadmill speed To cool the body at the end of each session, the speed was reduced inversely to reach the initial speed.

تبلیغات