چکیده

اقتباس، تولید اثر ادبی (یا هنری) جدید مبتنی بردست کم یک پیش اثر است که به شیوه بازنویسی، بازآفرینی و ... صورت می گیرد. اقتباس از متون کهن ادبی، از دیرباز یکی از رایج ترین راه ها برای تولید محتوای ادبیات کودک و نوجوان بوده است. کلیله و دمنه بواسطه ساختار روایی، داستان های پندآموز و شخصیت های جانوری، همواره مورد توجه بیشتری بوده و از دوره مشروطه که نخستین بچه خوانی ها برای استفاده در مکتبخانه فراهم آمد، اقتباس هایی از آن برای مخاطبان کم سال تر صورت گرفت. بچه خوانی ها متونی بودند که در مکتبخانه ها برای زبان آموزی، آموزش ادب درس و ادب نفس و تبیین هنجارهای اخلاقی و مهارت های زندگی برای مخاطبان کودک و نوجوان فراهم می شد. در این پژوهش متن کلیله و دمنه (به مثابه پیش اثر) با متن نگار دانش و قصه های خوب برای بچه های خوب (به مثابه دو اقتباس نوجوانانه از کلیله)، به شیوه قیاس عبارت به عبارت، مورد بررسی زبانی و سبکی قرار گرفته است. این بررسی نشان می دهد که در اقتباس از کلیله هرچه به زمان معاصر نزدیک تر می شویم، پایبندی به متن پیش اثر هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ زبانی کمتر و صراحت و ایضاح متن بیشتر می شود. همچنین در این بازنویسی ها توضیح و توصیف نسبت به متن پیش اثر افزون تر، عبارات عربی و ضرب المثل های دشوار، اندک تر و اعتماد به درک و دریافت مخاطب و سفیدخوانی او کمتر شده است. به لحاظ بلاغت نیز، به جرئت می توان گفت صنایع ادبی و بلاغی در طول زمان از اقتباس ها رخت بربسته و زبان ادبی به زبان خودکار نزدیک و نزدیک تر شده است.

A study of the evolution of the linguistic and rhetorical style of Kelileh and Demneh and its adaptations for children and adolescents

Adaptation is the production of a new literary (or artistic) work based on at least one pre-work, which is done in the form of rewriting, recreating, and so on. Adaptation of ancient literary texts has long been one of the most common ways of producing content for children and adolescents. Kelileh and Demneh have always received more attention in this regard due to their instructive stories and animal characters, From the constitutional period, when the first school readings were made available for use in school, adaptations of the kidney were made for younger groups.In this research, the text of Kelileh and Demneh (as a prelude) with Negar-e- Danesh and good stories for good children (as two adolescent adaptations of Kelileh) have been studied linguistically and stylistically by comparing phrase by phrase. This study shows that the closer we get to contemporary times in adapting the adjective, the less adherence to the effect text, both in terms of content and language, and the more explicit and clear the text. Also, in these rewrites, explanations and descriptions are less than the pre-impact text, Arabic phrases and difficult proverbs are less, and the confidence in the audience's comprehension and whitening is less.In terms of rhetoric, it can be boldly said that the literary and rhetorical industries have disappeared from adaptations over time and the literary language has become closer and closer to the automatic language.

تبلیغات