مطالب مرتبط با کلید واژه

دروه سرمایه داری


۱.

راه آهن و ترقی از نگاه اندیشمندان ایران عصر ناصرالدین شاه

کلید واژه ها: راه آهن ترقی اندیشمندان ایرانی عصر ناصرالدین شاه قاجار دروه سرمایه داری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۵۳۷
بعد از طرح اندیشه احداث راه آهن در ایران عصر ناصری توسط اروپایی ها، عده ای از اندیشمندان ایرانی در مورد احداث راه آهن در ایران تفکر و تامل کردند و در طرح ها و اندیشه های خود، ضمن تشریح ضرورت ها، فواید و نحوه انجام کار، میان راه آهن و ترقی و پیشرفت جامعه ایرانی ارتباط مستقیم برقرار کردند. ارتباط میان راه آهن و ترقی در نوشته های این اندیشمندانِ روزگار ناصرالدین شاه، مساله ای است که در مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از آثار و طرح های به جا مانده از اندیشمندان در روزنامه اختر و نسخ خطی و اسناد مورد بررسی قرار می گیرد و به این پرسش پاسخ داده می شود که اندیشمندان ایرانی در مورد ورود به عصر سرمایه داری چه نقشی به راه آهن می دادند؟