مطالب مرتبط با کلید واژه " هنرمندی "


۱.

حسن هنرمندی و پژوهش در ادبیات تطبیقی

نویسنده:

کلید واژه ها: ادبیات تطبیقیادبیات ملیهنرمندیادبیات فرانسویتأثیر ترجمۀ آثار فرانسوی

حوزه های تخصصی:
  1. ادبیات کلیات شخصیت ها اساتید و پژوهشگران
  2. ادبیات حوزه های ویژه ادبیات تطبیقی
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۳۳۵
چکیده: از زمرۀ معدود ادیبان و مترجمان و پژوهشگرانی که در ایران در موضوع ادبیات تطبیقی فعالیتی، اعم از ترجمه و تألیف و تدریس، داشته اند حسن هنرمندی (1307 ـ 1381) است. او در دو دهۀ 1950 و 1960، به ویژه در دهۀ 1960، هم به صورت آثار مستقل و هم در لابه لای ترجمه های خود از ادبیات فرانسه به این موضوع پرداخته است. در مقالۀ حاضر، که بخشی از پژوهش گسترده تر مؤلّف دربارۀ زندگی و آثار حسن هنرمندی است، آراء و آثار او در زمینۀ ادبیات تطبیقی شناسایی و تحلیل شده است.